Category: สังคมทั่วไป (Page 2 of 4)

การทำรายรับรายจ่ายเป็นประจำ

การทำรายราบรายจ่ายในแต่ละวันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างมากและควรมีการฝึกการทำสิ่งเหล่านี้ให้สร้างเป็นนิสัยและความเคยชินในทุกๆวัน วันคนอาจจะคิดว่าการทำรายรับร่ายจ่ายนั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลา

เพราะจะต้องค่อยมานั่งบันทึกหรือมานึกคิดในการทำรายรับรายจ่ายประจำวันด้วยหรือบางคนก็บอกว่าเสียเวลาเพราะวันหนึ่งนั้นรายรับและรายจ่ายมีค่อนข้างเยอะ ทำให้บางครั้งการบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นอาจจะเกิดการตกหล่นนั่นเอง

เนื่องจากในปัจจุบันถือว่าเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือเป็สิ่งที่มีการพัฒนาการเพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้งานมากที่สุด ดังัน้นแล้วเราสามารถที่จะบันทึกรายรับรายจ้ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลย ซึ่งสามารถทำผ่านแอปอย่าง Excel ได้ง่าย

และสะดวกหรือสำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากมากนักก็อาจจะมีการบันทึกลงในโน๊ตโทรศัพท์นั่นเอง เราสามารถที่จะทำได้เลยในเวลาที่เราเกิดการใช้จ่ายนั่นเอง การบันทันทึกรายรับรายจ่ายนั้นจะสามารถช่วยเราในเรื่อง

การสร้างพฤติกรรมการใช้เงินที่ดี เพราะการทำรายรับรายจ่ายนั้นเราจะทราบถึงความเป็นไปและรายการเดินบัญชีของเงินเข้าออกในแต่ละวัน ทำเรารู้ว่าเราจะต้องใช้เงินต่อวันอย่างไรและมีกำหนัดเงินในการใช้เงินแต่ละวันเป็นต้น และเราจะมีพฤติกรรมใช้เงินที่ดีมากขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากเรานั้นมีการเห็นการเคบื่อนไหวของเงินในรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ

มีการวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือน เมื่อเรามีการทะรายรับรายจ่ายนั้น เราจะสามารถรู้ได้เลยว่าในแต่ะเดือนนั้นเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างและเราจะต้องใช้เงินและเราจะต้องมิงนสำรองในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เราจะต้องมีเงินในเดือนนั้นๆเท่าไหร่ และถ้าหากเรามีการจัดสรรเงินที่ดี

ในแต่ละเดือนนั้นเราจะมีเงินเหลือใช้อย่างเพียงพอเพราะว่าเรานั้นเกิดดารวางแผนในการใช้เงินแล้วนั่นเอง และการวางแผนการใช้เงินถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้เงินของเราเป็นไปตามแบบแผนด้วยเพราะถ้าหากเราไม่มีการช้งานไปตามแบบแผนที่วางว้ ก็จะเกิดการที่เงินในแต่ละเดือนไม่พอใช้เป็นต้น การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

สามารถทำให้วางแผนทางด้านการเงินได้ง่าย เราจะสามารถจัดสรรได้ว่าเงินในแต่ละส่วนที่มีการลงรายรับรายจ่ายนั้นต้องมีการจัดการกับเงินเหล่านั้นอย่างไรบ้างและจะทราบว่า เงินที่เราใช้ได้จริงๆนั้นมีเท่าไหร่และจะต้องทำอย่างอื่นเท่าไหร่ เราจะสามารถวางแผนได้ง่ายมากกว่าการไม่ทำรายรับรายจ่ายนั่นเอง

ช่วยสร้างนิสัยรักการออม เมื่อมีการทำรายรับราจ่ายนั้น เราจะรู้ถึงตัวเลขของเงินในแต่ล้เดือนและทำใก้รู้ว่า เรานั้นมีการหมุนเวียนเงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่แบบแน่ชัด ทำให้เราสามารถนำเงินส่วนที่เหลือนำมาเป็นเงินเก็บได้หรือเงินที่คงเหลือในแต่ละเดือน ดูว่าในรายรับรายจ่ายของเรานั้นมีกาหมุนเวียนเงินอย่างไร ถ้าหากมีเงินเหลือในแต่ละเอนก็สามารถที่จะนำมาเก็บออมได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    บาคาร่า sa

ชุมชาน่าอยู่

ชุมชนเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดความน่าอยู่ในการอยู่อาศัยของคนในชุมชนและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นรากฐานของประเทศด้วย

ดังนั้นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความน่าอยู่แลมีการเปลี่ยนแปลงทันโลกอยู่ตลอดนั้นก็จะสร้างให้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ชุมชนจะน่าอยู่ได้ไม่ได้เกิดการคนคนเดียวแต่จะต้องมีความร่วมมือกันทังคนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

โดยเฉพาะภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนได้ การจะสร้างและทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ได้นั้นก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆจากทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดชุมชนที่น่าอยู่

สภาพแวดล้อมที่คนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลและรักษา สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหากคนในชุมชนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ถนนไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงหรือถนนที่เสื่อมโทรมที่เกิดจากการใช้งานหนัก

หรือน้ำเน่าเสียในชุมชนที่เกิดจากการทิ้งขยะหรือสิ่งสกปรกลงในน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีให้ชุมชนและคนในชุมชนดังนั้นแล้วการช่วยกันรักษาการใช้งานถนน

หรือการไม่ทิ้งขยะลงในน้ำก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยทำให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีสภาพแวเล้อมที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะนำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่และสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตที่ดีของคนในชุมชนด้วย

ความสมัครสมานสามัคคีในการดำรงอยู่ด้วยกัน เป็นสิ่งที่จะสร้างควาน่าอยู่ให้กับชุมชนอย่างมาก เพราะถ้าหากคนในชุมชนมีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันนั้นก็จะทำให้การอาศัยของคนในชุมชนเป็นไปอย่างสงบร่มเย็น

ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามในการทำกิจกรรมชุมชนได้เสมอ ความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าต่างๆในชุมชนด้วย

ความมีน้ำใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสิ่งที่คนในชุมชนนั้นควรจะมีเพราะการที่เราอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วนั้น ก็เหมือนกับการที่เราอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่หลังเดียวกันนั่นเอง การแบ่งปันเป็นสิ่งที่จะสร้างมิตรภาพและความน่าอยู่ของชุมชนได้

และเมื่อคนในชุมชนเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอก็จะทำให้เราคนในชุมชนนั้นๆ ไม่เพียงแตเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนในชุทชนเพียงเท่านั้นแต่จะเป็นคนที่มีน้ำใจต่อสังคมที่กว้างขึ้นด้วย

การได้รับการสนับสนุนจากหน่อยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สังคมน่าอยู่ได้นั้นนอกจากคนในสังคมจะสร้างความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม แล้วนั้น สิ่ที่สำคัญไม่ต่างไปจากสิ่งเหล่านี้ที่จะสามารถทำให้สังคมนั้นน่าอยู่

ก็คือ เทคโนโลยีดังนั้นเทคโนยีเป็นสิ่งที่อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนนั่นเอง เพราะเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนที่ดีและเป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไกล

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฟรี 100

ผู้หญิง ผู้หยิง

สังคมผู้หญิงเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบมาก แต่สิ่งที่คนชอบพูดเปรียบเปรย คือ การเกิดเป็นหญิง แสนลำบากจริงๆ

เพศหญิงเป็นเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ และการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงในแต่ละช่วงวัยนั้น นอกจากมีผลต่อกับร่างกายตัวเองแล้ว ยังกระทบต่อสภาพจิตใจด้วย เพราะฉะนั้นความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงจึงเป็นตัวแปรสำคัญต่อสุขภาพของผู้หญิงโดยรวม 

แล้วยิ่งเมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ รังไข่ก็จะเริ่มผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งจะเป็นวงจรของการมีรอบเดือน เมื่อใกล้มีรอบเดือน ระดับฮอร์โมนทั้งสองชนิดก็จะลดลง เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง ก่อให้เกิดกลุ่มอาการก่อนที่จะมีรอบเดือนที่พวกผู้หญิงเราเรียกว่า PMS (Premmnstrual Syndrome)

กลุ่มอาการก่อนมีรอบเดือน 

ด้านร่างกาย ปวดท้องน้อย ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ไม่มีแรง และจะอ่อนเพลีย

ด้านจิตใจ อารมณ์มักจะแปรปรวนควบคุมอารมณ์ก็ไม่ค่อยได้ จะซึมเศร้าเป็นบางครั้ง บางครั้งจะอารมณ์ร้ายและอาจทำร้ายคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัว

ด้านสังค เกิดปัญหากับคนรอบข้าง เพราะมักจะหงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว ทำให้ตัวเองตอนนั้นดูเสียภาพลักษณ์ เพราะทำอะไรไม่ค่อยคิด

จากสภาวะดังกล่าว ก็มักจะทำให้ผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและมีผลกระทบต่อสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด

เมื่อย่างเข้าสู่วัยทองหรือเป็นวัยที่หมดประจำเดือน

รังไข่จะเริ่มสร้างฮอร์โมนลดลง ทำให้รอบเดือนค่อยๆหมดไป รังไข่ก็จะหยุดการทำงานและไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทำให้ไม่มีประจำเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในด้านต่างๆ อย่างเช่น

ช่องคลอดแห้ง เยื่อบุช่องคลอดบาง ทำให้ระคายเคืองหรือติดเชื้อได้ง่าย

มีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อมักออกตอนกลางคืนเยอะ นอนไม่ค่อยจหลับ และตื่นเร็ว ทั้งที่นอนไม่ค่อยหลับ

ปวดศรีษะ หงุดหงิดง่าย อารมณ์ แปรปรวน

เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือโรคสมองเสื่อม

 

ขอบคุณ  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่  ที่ให้การสนับสนุน

จัดทริปใหญ่ๆสักครั้ง

จัดทริปใหญ่ๆสักครั้ง หนึ่งในการเพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อน

เรื่องนี้การอธิบายนั้นไม่สามารถทำให้เข้าใจได้เท่ากับปฏิบัติจริงอย่างแน่นอน เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดข้างในตัวเรา เป็นความรู้สึกของความอิ่มเอมและน่าจดจำซะมากกว่า สำหรับคนที่ออกทริปกับเพื่อนกันบ่อยคงเข้าใจกันดีแหละว่าหมายถึงเรื่องอะไร

สำหรับผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจในระดับนึงก็แล้วกัน แต่ขอแนะนำว่าถ้าอยากรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่แท้จริงละก็ ลองจัดทริปกันดูทริปอะไรก็ได้ แล้วจะเข้าใจเองอย่างแน่นอน

เพื่อนนั้นมีหลากหลายประเภท แต่ละกลุ่มแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกัน เราและเพื่อนๆจะเริ่มเข้าใจกันจาการศึกษารายละเอียดว่าเพื่อนคนไหนชอบอะไร ถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันสักพักก็จะรู้เองว่าอยากจะจัดทริปรูปแบบไหนให้เข้ากับเพื่อนทุกคนในกลุ่ม แต่เอาจริงๆแล้วนะ

ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรื่องเที่ยวอ่ะไม่ค่อยปฏิเสธกันหรอก เอาเป็นว่าดูจากงบของแต่ละคนก่อนดีกว่าอย่าไปแบบไม่มีเงินละ เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นให้หมางใจกัน การออกทริปนั้นอย่างน้อยๆก็พยายามจัดกันปีละครั้งก็ดี

แต่หลายๆคนที่พอมีเวลาและปัจจัยเขาก็จัดกันบ่อยๆแหละ การจัดทริปนั้นจะสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียว ว่าแต่ละคนนั้นมีนิสัยใจคอและมีรายละเอียดต่างๆกันอย่างไร ยิ่งถ้าเป็นทริปที่ค่อนข้างลำบากก็จะยิ่งชัดเจน แต่ก็อยากให้เป็นทริปที่เปิดใจกันหน่อย ลำบากก็ช่วยเหลือกัน เหนื่อยก็พักกันบ้าง

ไม่ใช่เป็นการบังคับกันไปบังคับกันมาจนทำให้ขยาดไม่อยากจะไปกับกลุ่มนี้อีก ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นการที่เก็บรายละเอียดไปด้วยแล้วก็ทำจริงในทันทีไปด้วย เริ่มจากทริปง่ายๆก่อนก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่รุนแรงเกินไปจนทำให้แตกหักกันซะทริปแรกๆ

เวลาเราได้เห็นเพื่อนคนนี้เหนื่อยง่ายๆ หรือเพื่อนคนนี้ลุยสุดๆ เพื่อนคนนั้นขี้เกียจเพื่อนคนนี้ขยัน เราจะมาระดมสมองคิดทริปที่เหมาะกับทุกๆคนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่ามากๆ

 

สนับสนุนโดย  ufabet บาคาร่า

กสิกรสั่งลุย

ธนาคารกสิกรลุยปล่อยกู้ฟรีแลนซ์เอาใจประชาชนที่ทำงานไม่มีหลักแหล่ง นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่า แผนการปล่อยสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยในปี 2563

จะเน้นกลุ่มคนอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งงานยาก เพราะไม่มีข้อมูลทางการเงินให้ธนาคารได้พิสูจน์รายได้

โดยปัจจุบันมีการวิเคราะห์รายได้จากข้อมูลจากหลายช่องทางทำให้ธนาคารประเมินรายได้และความสามารถการชำระหนี้ของผู้กู้นั้นได้มากขึ้น จากเดิมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้ประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เพราะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2562 ที่ผ่านมา เติบโตได้ดีที่ 16% ในไตรมาสที่3 ส่วนช่วง9เดือน ปีที่ผ่านมาเติบโตสูง 10.1% เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ 59,000 ล้านบาท ส่วนพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง3.1แสนล้านบาท

ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกิน 3.7% เนื่องจากเห็นกลุ่มผู้กู้ที่เคยมีโอทีมากแต่พอมาช่วงเศรษฐกิจขยายตัวไม่ดีทำให้โอทีหาย รายได้จึงลดตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถชำระหนี้จึงผิดชำระหนี้จำนวนมาก

ในปีที่ผ่านมาสินเชื่อบ้านนั้นได้เติบโตมากจากช่วงไตรมาสแรกปีก่อนเพราเร่งปล่อยกู้ก่อนจะมีผลบังคับใช้เรื่องมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือแอลทีวีของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทำให้มีแรงสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งปี 2562 เติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สินเชื่อรายย่อยช่วง 9 เดือนที่ทั้งส่วนบุคคลและบัตรเครดิตเติบโต 19.5% เพราะคนยังต้องการนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจไม่ดีทำให้รายได้น้อยลง

และมีพ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตจากเดิมไม่มีข้อมูลว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้สินเชื่อประเภทนี้ในการทำธุรกิจมากหรือน้อยแค่ไหน

การคุมภาระหนี้ต่อรายได้ อยู่ระหว่างคุยกับสมาคมธนาคารกสิกร ปล่อยกู้ให้คนรายได้ต่ำในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ติดขัด ทำให้ใช้ประโยชน์ต่อชีวิตได้ดี

 

สนับสนุนโดย  sa gaming บาคาร่า

Soceity ZEN MIND การหายใจ 3

โตซาน ปรมาจารย์แห่งเซนที่มีชื่อเสียงอย่างมากท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ภูเขาสีน้ำเงินเป็นบิดาของเมฆขาว เมฆขาวเป็นบุตรชายของภูเขาสีน้ำเงิน ทั้งสองต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยไม่ขึ้นกับกันและกันตลอดทั้งวันตลอดเวลา เมฆขาวเป็นเมฆขาวอยู่เสมอ

ไม่ได้มีอะไรมาเปลี่ยนมัน ภูเขาสีน้ำเงินก็เป็นภูเขาสีน้ำเงินอยู่เสมอไม่ได้มีอะไรมาเปลี่ยนมันเช่นกัน นี่คือการตีความหมายของชีวิตที่ชัดเจนที่สุดและบริสุทธ์ที่สุด มีอะไรมากมายที่เหมือนกับเมฆสีขาวและภูเขาสีน้ำเงินอยู่เสมอๆ อย่างเช่น ผู้ชายกับผู้หญิง คุณครูกับนักเรียนลูกศิษย์ พวกเขาเหล่านั้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันให้ตลอดลอดฝั่ง แต่เมฆสีขาวไม่ควรจะถูกภูเขาสีน้ำเงินรบกวนแต่อย่างใด และภูเขาสีน้ำเงินก็ไม่ควรจะถูกรบกวนโดยเมฆสีขาวเช่นกัน ทั้งสองค่อนข้างเป็นอิสระออกจากกันเสมอๆ แต่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมออีกด้วย นี่คือวิธีการใช้ชีวิตและการปฏิบัติของซาเซนที่เราพูดถึงกันอยู่

เมื่อเราเป็นตัวเราอย่างแท้จริงแล้ว เราจะกลายเป็นบานประตูที่แกว่งไปมาเท่านั้นเอง เราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งอย่างแท้จริง แต่ขณะเดียวกันนั้นเราก็ต้องพึ่งพาทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเช่นกัน ถ้าไม่มีอากาศเราก็จะไม่สามารถหายใจได้ เราทุกคนต่างดำรงอยู่ท่ามกลางโลกสารพัดสารเพ แต่เราจะเป็นศูนย์กลางของโลกเสมอ ในทุกชั่วขณะจากขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่ง

ดังนั้นแล้ว เราจึงทั้งต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน และก็ต้องเป็นอิสระออกจากกันและกันอีกด้วย ถ้าเธอมีประสบการณ์แช่นนี้แล้ว มีชีวิตอยู่แบบนี้แล้ว เธอก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรรบกวนเธอได้

ดังนั้น เมื่อปฏิบัติซาเซน ใจของเธอจะต้องจดจ่อกับการหายใจ นี่คือกิจกรรมพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไป หากไม่มีประสบการณ์แบบนี้ การปฏิบัติแบบนี้ การบรรลุอิสระอย่างแท้จริงจะเป็นไปไม่ได้เลย จงจำไว้ว่าเราทุกคนนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันและเป็นอิสระออกจากกันด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    บาคาร่าเล่นยังไง

อาหารกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่หลั่งสารอินซูลิน (Insulin) ที่ช่วยในการนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์กับร่างกายได้น้อยลง จึงเกิดการสะสม ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติ จนทำให้ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนต่าง ๆตามมา

โรคเบาหวานสามารถเกิดได้กับคนในทุกเพศ และทุกวัย อันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมมากจนเกินไป ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็คือการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย

ผักกาดขาว เป็นผักที่มีใยอาหาร และสารอาหารสูง แต่มีน้ำตาลน้อยมาก และสามารถช่วยลดอาการอักเสบต่าง ๆของร่างกายได้เมื่อรับประทานเป็นประจำ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจึงสามารถรับประทานผักชนิดนี้ได้มากตามที่ต้องการ 

เตยหอม มีปริมาณน้ำตาลน้อย สามารถนำรากของเตยหอมต้มกับน้ำ น้ำที่ได้จากการต้มรากของเตยหอม รับประทานแก้อาการกระหายน้ำของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ หรือหากผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็สามารถรับประทานเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้

ตำลึง ใบของตำลึง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย อาทิ เช่น แกงจืดตำลึง ผัดผักตำลึง หรือสามารถนำมาลวกเพื่อรับประทานคู่กับน้ำพริกต่าง ๆได้ และยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะสรรพคุณของตำลึงสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และยังมีเส้นใยอาหารมากมายช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้อีกด้วย

มะระขี้นก เมื่อพูดถึงผักชนิดนี้คงจะนึกถึงสุภาษิตไทยโบราณที่ว่า “ หวานเป็นลม ขมเป็นยา “ มะระขี้นกถึงจะมีรสชาติขม แต่มีประโยชน์มากมายต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะสามารถช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ได้ ผู้ที่รับประทานยากสามารถนำมาประกอบอาหารจะทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้น

ผักบุ้ง เป็นผักที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำมาประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดง และนิยมนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานผักชนิดนี้ได้เพราะมีปริมาณน้ำตาลในผักน้อย และหากผู้ที่กำลังตั้งครรภ์รับประทานเป็นประจำยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วย

นอกจากการเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสูง อาทิ เช่น ขนมหวานทุกชนิด น้ำอัดลม น้ำหวาน เป็นต้น และควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อช่วยให้ร่างกายเร่งการเผาผลาญน้ำตาลในเลือด และการออกกำลังกายเป็นประจำยังช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำให้โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลงได้อีกด้วย และหากผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาตามอาการต่อไป

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัครสมาชิก

ฉลองวันวาเลนไทน์ จูงมือกันไปจดทะเบียน

           เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญของคู่รักทั่วโลก  คนส่วนใหญ่จะใช้วันนี้เป็นวันแสดงออกถึงความรักหรือบอกรักกับแฟน  คู่เราก็เป็นอีกหนึ่งคู่ ที่แต่งงานกันมา 2 ปีกว่า ก็ยังไม่มีเวลาพากันไปจดทะเบียนสมรส

โดยส่วนตัวเราคิดว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดก็ไม่ได้สำคัญอะไร เพราะทุกวันนี้เราอยู่กินและใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันด้วยความรักแล้วเราก็มีความสุขกันดี 

แต่คุณสามีบอกไม่ได้ทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังหากเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เราก็ขี้เกียจจะเถียงเลยตัดสินใจไปว่าได้ตกลง ถ้าว่างวันไหนก็ค่อยไปแล้วกัน ซึ่งสามีก็ได้บอกว่าเลือกเอาวันวาเลนไทน์ที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้แหละ เป็นวันที่จะไป

        เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์  เราตื่นขึ้นมาลุกอาบน้ำแต่งตัว แต่งหน้าแต่งตาจัดเต็มเพราะต้องไปถ่ายรูปในมุมคู่รักที่ทางออำเภอจัดไว้ หยิบเสื้อคู่รักสีชมพูที่รีดเตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืนมาใส่ ไม่ลืมสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนาง จากนั้นตรวจดูเอกสารที่ต้องเตรียมไป เมื่อทุกอย่างครบเราสองคนก็พร้อมที่จะออกเดินทาง

       เราขับรถยนต์ออกจากบ้านใช้เวลาได้ไม่นาน ก็มาถึงที่ว่าการอำเภอหนองแค ขณะนั้นเป็นเวลา 08:20 น. พอเดินขึ้นบันไดหน้าอำเภอเท่านั้นแหละพวกพี่ผู้ใหญ่บ้านที่มาอยู่เวรเฝ้าอำเภอ ก็เรียกทักทาย

พร้อมแนะนำว่ามาจดทะเบียนเชิญกดบัตรคิวด้านในได้เลยครับ เรากับสามีก็เดินเข้าไปด้านใน เห็นมีคู่รักมานั่งรอกันอยู่แล้วหลายคู่ เราเลยปรี่เข้าไปกดบัตรคิว สรุปได้คิวที่ 4 นั่งรอซักพัก พอเวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่ทำงานเริ่มเรียกคิวที่ 1 เข้าไปก่อน รอไม่นานก็ถึงคิวที่ 4 ของเรา

         เมื่อถึงคิวเราเจ้าหน้าที่ ได้เรียกเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่โต๊ะ และขอเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริงของเราทั้งคู่ สอบถามเราว่าคุณผู้หญิงจะเปลี่ยนคำนำหน้านามกับนามสกุล เราก็ตอบไปว่า ไม่เปลี่ยนค่ะยืนยันว่าใช้แบบเดิมหมดทุกอย่าง เจ้าหน้าที่ก็มีเอกสารให้เราเซ็นต์ และแจ้งว่าให้เราออกไปนั่งที่เก้าอี้ รอคิวเรียกชื่ออีกรอบ 

         ผ่านไปประมาณ 10-15 นาที เจ้าหน้าที่ได้เรียกชื่อสามีขึ้น เราทั้งคู่ไปนั่งต่อหน้านายทะเบียน และเค้าก็สอบถาม ว่าเราแต่งงานอยู่กินกันมากี่ปีแล้ว  มีบุตรด้วยกันไหม มีใครเคยหย่าร้างมาก่อนหน้ารึป่าว เราก็ตอบไปตามความจริง จากนั้นเค้าจะสั่งปริ้นเอกสารให้เราเซ็นต์ชื่อลงในใบขอจดทะเบียนสมรส ของเราเซ็นต์เยอะกว่าสามีหน่อย

เนื่องจากต้องเซ็นต์เรื่องที่จะขอใช้นางสาวและนามสกุลเดิมด้วย นั่งสักประมาณ 5 นาที นายทะเบียนจะปริ้นเอกสารใบสำคัญการสมรสออกมาให้ทั้งคู่คนละหนึ่งใบ แล้วก็จ่ายเงินค่าธรรมเนียมและใบคำร้องรวม 50 บาท ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจดทะเบียนสมรส

         ก่อนกลับบ้านเจ้าหน้าที่ได้มอบของที่ระลึกจำนวนหลายอย่างให้กับคู่ของเรา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก พร้อมเชิญนายอำเภอมาร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นสักขีพยานให้คู่ของเราอีกด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  UFABET เว็บตรง

เหตุผลที่ผลิตแว็บแคมอันแรก

ซึ่งถ้าหากว่าใครที่กำลังเป็นเหมือนกันนั้นแน่นอนแล้วละว่าจะต้องมีคำถามมากมายที่เรานั้นอยากจะรู้ซึ่งก็อาจจะทำให้เรานั้นนอนไม่หลับและยังคงคาใจเกี่ยวกับสิ่งเหล้านั้นอยู่จึงทำให้เรานั้นตื่นขึ้นมา

ในกลางดึกพร้อมด้วยทั้งหัวเรานั้นที่เต็มไปด้วยกับคำถามต่างๆมากมายและบาร์ โค้ดนั้นมันทำงานยังไงและพลาสติกที่กันกระแทกนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดมีเหตุผลอะไรที่ยางลบนั้นจะต้องเป็นสีชมพูด้วยละเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร

( 1 ) เคยสงเกตเห็นปลายเหล็กหรือพลาสติกที่หุ้มอยู่ปลายเชือกรองเท้าหรือป่าว ซึ่งพวกมันเรียกว่าปลอกหุ้ม แน่นอนว่าพวกมันทำให้เชือกนั้นไม่แตกปลายและทำให้การผูกรองเท้าไม่ยุ่งยากแต่ก็ยังมีเรื่องที่หน้าประหลาดใจอยู่เหมือนกันมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโรมโบราณซึ่งผู้คนจะสร้างมันขึ้นมาจากแก้วหรือหิน

( 2 ) เหตุผลที่ว่าทำไมเม้าส์คอมพิวเตอร์ถึงได้ตั้งชื่อตามสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กหน้ารักนั้น  อธิบายได้ง่ายเลยหนูขยับตัวไปมาและตัวในก็เล็กและเมื่อไม่นานมานี้เม้าส์เคยมีสาย

ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนกับว่าเป็นหางของมันแต่ในสมัยที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้ถูกสร้างขึ้นผู้ผลิตเรียกมันว่าเต่าซึ่งฟังดูแล้วมันอาจจะแปลกใช่ไหมล่ะแต่อย่างไรนั้นมันก็เข้าท่าดีนะ

( 3 ) แว็บแคมนั้นสามารถทำให้คุณนั้นได้มองเห็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่อาจจะอยู่อีกฝั่งของโลกได้แต่น้อยคนนั้นที่จะแว็บถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ค่อยมีเกียดนักเมื่อในปี1991นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ที่เคมบริดจ์นั้นกำลังหงุดหงิดก็เพราะว่าที่พวกเขานั้นเดินไปที่เครื่องชงกาแฟมันไม่มีกาแฟเหลืออยู่ในหม้อแล้วซึ่งมันก็เป็นการเดินทางที่เสียเวลาจริงเลยทีเดียววันหนึ่งพวกขั้นก็ได้หมดความอดทนจากนั้นก็ได้สร้างแว็บแคมอันแรกของโลกนั้นขึ้นมา

พวกเขานั้นได้วางมันไว้ไกล้ๆกับเครื่องชงกาแฟในมุมที่เหมาะที่สุดและเขาก็ได้รู้จากโต๊ะทำงานเลยว่าการเดินทางไปเอากาแฟจจะคุ้มค่าหรือป่าว

( 4 ) วัยเด็กจะเป็นอย่างไรนะหากไม่มีสลิงกี้เด้งลงมาจากบนไดบ้าน  ของเล่นชนิดนี้มันได้อยู่มานานกว่า70ปีแต่มันจะมีอะไรเล่นมากกว่าสลิงกี้การเล่นบนบันไดหรือการพันกันแบบยุ่งเหยิงในรุ่นที่ยังเป็นโลหะในสมัยก่อนของมันนั้น

ซึ่งได้ถูกใช้เป็นเสาอากาสชั่วคราวของช่างและเมื่อในปี1985สลิงกี้อันหนึ่งก็ได้ขึ้นไปอยู่ในอวกาศอีกด้วยหน้าเสียดายที่มันไม่เด้งไปมาในที่ไร้แรงโน้มถ่วงนักบินอวกาศได้บอกว่ามันแค่เอียงตัว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์

ประวัติอันน่าทึ่งของรองเท้าแบรนด์ Converse 

     สำหรับรองเท้ายี่ห้อ Converse นั้นเป็นแบรนด์ดังที่ผลิตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917 โดยคนที่เริ่มก่อตั้งบริษัทรองเท้า Converse คือ  Marquis  Mills Converse 

ตอนแรกที่มีการผลิตรองเท้า Converseออกมานั้นทางบริษัทเน้นการทำรองเท้าสำหรับการเล่นกีฬา  ซึ่งรองเท้า Converse ที่ผลิตออกมาตัวแรกคือ All Star ที่จะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีน้ำเงินในวงกลมพร้อมมีตัวหนังสือเขียนว่า Converseไว้ที่รองเท้าด้วย ซึ่งในปี ค.ศ. 1936

นับได้ว่าเป็นปีทองของรองเท้ายี่ห้อนี้เลยก็ว่าได้เพราะเป็นรองเท้าที่นักกีฬาทั่วโลกรู้จักและสวมใส่เวลากีฬากันมาก จนถึงขนาดที่ว่าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนั้นนักบาสเกตบอลทุกคนต่างก็ใส่รองเท้า Converse รุ่น Chuck Taylor All Star

นอกจากรองเท้ายี่ห้อนี้จะนิยมในหมู่นักกีฬาแล้วยังนิยมใส่กันในหมู่ของทหารอีกด้วย โดยเฉพาะทหารในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2  สำหรับรองเท้า Converse ได้รับความสนใจมาอย่างยาวนานและถึงแม้ช่วงหลังๆจะมีรองเท้าแบรนด์อื่นเริ่มเปิดตัวมาเป็นคู่แข่ง แต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่โดยในข่วงนั้นส่วนแบ่งทางการตลอดของรองเท้า ยี่ห้อ Converse

ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากสุดสูงถึง 80% เลยทีเดียว แต่มาในช่วงปี ค.ศ. 2001 บริษัทเกิดมีปัญหาจนเกือบที่จะล้มละลาย จนทางบริษัทแบรนด์ Nike ต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยการ เทคโอเว่อร์ และพัฒนารูปแบบรองเท้าให้มีความสวยงามมากขึ้น สีสันเยอะขึ้น

และออกแบบให้ผู้คนทั่วไปสวมใส่ได้ด้วยนอกจากนักกีฬาและทหาร หญิงและชายสามารถสวมใส่แล้วดูดีหมดทำให้ Converse กลับมาเป็นที่สนใจของทุกคนอีกครั้ง

และหากใครที่ไม่ใช่สาวกของรองเท้า Converseตัวจริงจะคิดว่ารองเท้ายี่ห้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ต่างกันแต่มักจะชอบมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราจะมาแนะนำแต่ละรุ่นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

1.Chuck Taylor All Atar สำหรับรุ่นนี้แม้จะมีอายุมากกว่า 80 ปีมาแล้วแต่ก็ยังเป็นรุ่นคลาสสิกที่ผู้คนนิยมสวมใส่กันไม่เสื่อมคลาย เพราะรองเท้ารุ่นนี้จะสวมใส่สบายและทนทาน รวมถึงมีสีสันเรียบง่าย เหมาะกับการใส่กับชุดอะไรก็ได้ ปัจจุบันมีทั้งแบบหุ้มข้อและแบบข้อสั้น

2.Conns  สำหรับรุ่นนี้จะเน้นเรื่องของน้ำหนักเบาและยึดเกาะพื้นได้ดี เป็นที่นิยมกันมากในช่วงยุค 90

3.Jack Purcell  สำหรับรุ่นนี้จะเน้นของเรื่องการรับน้ำหนักและการป้องกันการกระแทก เพราะรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักกีฬาแบดมินตันโดยเฉพาะ

4.Chuck Taylor All Atar II   สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับปรุงมาจากรุ่นแรก รุ่นนี้จะเพิ่มเรื่องของน้ำหนักที่เบาขึ้น ใส่แล้วไม่เมื่อยเท้า เน้นความสบายของเท้าแต่ยังความเป็นเอกลักษณ์เดิมเอาไว้

 

ขอขอบคุณ  สูตร sexy baccarat

Page 2 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén